Ella Frances Sanders

Journal

Myriad Stars

Chim hoàng hôn

Chiê`u nhe. lan
Trên đối hoang
Ta lắng nghe
Trong không gian
Bóng tô´i âm thầm tràn dâng lên khắp ne~o.

Và đó đây
Bát ngát
ánh tà duong luu luyê´n đi?nh cao
Nhu thãm nha.c
Muôn cánh chim tro`i vội vã thâ´p đèn sao.

Lý Lãng Nhân

The Twilight Birds

As the evening gloom spreads
Over the wild hills, 
I listen
Across vast expanses
To the darkness silently engulf the world.

Hither thither
Immensity
Clings to the lingering rays on the heights
With pervasive music, 
While the birds speedily wing home like myriad stars.